Hoạt động chuyên môn

Trao đổi chuyên môn tổ 4 + 5

Bài giải về bài toán vui đã đăng kỳ trước. Theo yêu cầu của quan Bộ lại phải lấy được 9 quả cầu cùng một màu với số lượng lấy số quả cầu ít nhất. Ta có như sau Khi lấy 37 quả cầu…

Trao đổi chuyên môn

BÀI TOÁN VUI Một lần có một nhà thông thái người Việt sang chầu nước Tàu. Quan Bộ lại nước Tàu muốn thử tài nhà thông thái người Việt. Ông ta liền lấy những quả cầu nhỏ trong đó có 9 quả…

Trao đổi chuyên môn tổ 4 – 5

BÀI TOÁN Cho các nhóm số sau xếp theo thứ tự. (1) ( 2,3) ( 4,5,6) (7,8,9,10) ( 11,12,13,14,15)……………………………….. Hỏi chữ số đầu tiên của nhóm thứ 25 là số nào ? Bài giải Gọi M là số đầu tiên của nhóm thứ 25 Ta đánh số…