Thông báo nhà trường

Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017

Để thực hiện  nhiệm vụ năm học, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác hội cha mẹ học sinh. Ngày 31 tháng 8 năm 2016 trường Tiểu học Nam Bình đã tổ chức thành công đại hội cha…